Regulamin usługi: Obsługa stron WWW z dostępem do aplikacji BORTOSBugTracker

 

§ 1 Definicje

 1. BORTOS - Firma Bortos Production z siedzibą w 93-329 Łódź, 
  ul. Ogniskowa 16/39 NIP: 9471923217, REGON: 101639876
 2. Klient - osoba fizyczna oraz wszelkie inne podmioty nazwane i wymienione w Kodeksie cywilnym i innych ustawach regulujących status organizacyjny lub prawny mająca podpisaną umowę o współpracy z firmą BORTOS.
 3. BORTOSBugTracker – Bezpłatna Aplikacja internetowa polegająca klientom na dodawanie wszelkich zgłoszeń związanych z obsługą stron:

a.     Zgłaszanie modyfikacji,

b.     Zgłaszanie ewentualnych awarii,

c.     Zadawanie pytań dotyczących kwestii technicznych.

 1. Powiadomienia SMS – Płatna usługa powiadomień SMS o zmianie statusu zgłoszeń.
 2. Obsługa strony WWW – Usługa polegająca na zarządzaniu i wprowadzaniu modyfikacji na stronie www klienta, Wszelkie zgłoszenia muszą być dokonywane poprzez BORTOSBugTracker.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin usługi BORTOSBugTracker zamieszczony na stronie internetowej pod adresem http://www.bortos.pl/regulamin-bugtracker.html
 4. Pełna aktywacja usługi - po podpisaniu przez klienta umowy,klient otrzymuje pełny dostęp do usługi.
 5. Faktura pro forma - dokument wysyłany na podany przez klienta  adres email. Pro forma to dokument na podstawie, którego klient może opłacić zamówioną usługę zgłoszoną w panelu BORTOSBugTracker.
 6. Strona internetowa BORTOS - strona internetowa dostępna pod adresem http://www.BORTOS.pl
 7. Strona internetowa BORTOSBugTracker - strona internetowa dostępna pod adresem http://www.bugtracker.bortos.pl

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady korzystania z usługi BORTOSBugTracker świadczonej przez BORTOS.
 2. Podpisaniu umowy jest  potwierdzeniem, że klient zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Łamanie zasad regulaminu przez klientów BORTOS powoduje skutki przewidziane w niniejszym regulaminie oraz w przepisach prawa.
 4. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez BORTOS zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002r.Nr.101, poz 926 z późniejszymi zmianami) w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Klienta. Klient oświadcza, iż został poinformowany o możliwości zmiany i prawie wglądu do zgromadzonych przez BORTOS danych osobowych. BORTOS zastrzega sobie prawo zamieszczenia adresu URL klienta w zestawieniach klientów oraz listach referencyjnych zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej, w tym na stronach internetowych BORTOS. W przypadku braku zgody ze strony klienta, jest on zobowiązany powiadomić usługodawcę odrębnym pismem.
 5. BORTOS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Klient zostanie o zmianach powiadomiony drogą elektroniczną na podany adres email.

§ 3 Zamówienie usługi obsługi stron www

 1. Zamówienie usługi obsługi stron www może nastąpić w formie indywidualnie ustalonej i zaakceptowanej przez obie strony.
 2. Po aktywacji usługi BORTOSBugTracker, na podany przez klienta adres email, wysyłanę są dane pozwalające na zalogowanie do aplikacji BORTOSBugTracker.
 3. BORTOS zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia dostępu do usługi BORTOSBugTracker jeśli klient nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu.

§ 4 Czas realizacji zgłoszeń

1.     Dział techniczny BORTOS pracuje w godzinach w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku 9-18 w pozostałych godzinach oraz w weekendy dyżur pełni jeden programista.

2.     BORTOS zobowiązuje się odpowiadać na zgłoszenia dodane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16 w czasie do 4 godzin od momentu dodania zgłoszenia.

3.     Zgłoszenia dodane przez klientów w pozostałych godzinach oraz w weekendy rozpatrywane są w kolejności ich wpłynięcia.

4.     Zgłoszenia mające status „krytyczny” lub rodzaj „Awaria” rozpatrywane są w pierwszej kolejności i wykony w miarę możliwości jak najszybciej

5.     Przy zgłoszeniach które mają być rozwiązane poza godzinami pracy działu technicznego obowiązuje opłata zgodnie z §6 pkt.7.2.,

§ 5 Bezpieczeństwo danych

1.     Klient zobowiązany jest do prowadzenia archiwizacji danych

2.     BORTOS zastrzega sobie prawo do wykonywania kopii zapasowych plików oraz bazy danych,

3.     Kopia plików oraz bazy danych wykonywana jest przed wszelkimi większymi modyfikacjami.

4.     Kopie wykonywane przez BORTOS mogą być przechowywane na serwerze klienta oraz serwerach BORTOS

§ 6 Opłaty za usługę obsługi stron www

1.     Klient ma do wyboru dwa modele płatności.

2.     Opłata za wykonane zlecenia:

a.     Opłata ustalana indywidualnie dla każdego zgłoszenia, zlecenie zaczyna być realizowane w momencie zaakceptowania przez klienta wyszczególnionej w aplikacji  BORTOSBugTracker wyceny oraz terminu realizacji

b.     Maksymalna kwota za godzinę pracy programisty wynosi 50PLN netto w godzinach pracy działu technicznego, 80PLN netto w pozostałych godzinach, natomiast dokładna kwota ustalana jest indywidualnie do każdego zlecenia i wyszczególniana w aplikacji BORTOSBugTracker. Opłata wyliczana jest za każde rozpoczęte 10minut pracy.

c.     Faktura będzie wystawiana za każde wykonane zlecenie, lub za miesiąc z dołu do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu wykonywania usług.

3.     Stała opłata abonamentowa:

a.     Ustalana jest indywidualnie z klientem, w zależności od ilości zgłoszonych domen, i przewidywanego miesięcznego nakładu pracy.

4.     Opłata za usługę Powiadomienia SMS wynosi 12PLN netto za 100SMS

§ 7 Faktury, rachunki, płatności

 1. Za wszelkie wykonane zgłoszenia wystawiana jest faktura pro forma z 7 dniowym terminem płatności
 2. Za wniesioną, na podstawie faktury pro forma, opłatę BORTOS wystawia klientowi Fakturę VAT. Faktura VAT zostaje w ciągu 7 dni wysłana do klienta pocztą email.
 3. Brak wpłaty w terminie za usługę skutkuje zablokowaniem dostępu do usługi na okres 14 dni oraz wstrzymaniu wykonywania wszelkich rozpoczętych zleceń.  W przypadku nieuregulowania opłaty w terminie 14 dni od daty zablokowania usługi BORTOS zaprzestaje świadczenia usługi obsługi stron www, co skutkuje usunięciem konta oraz wszystkich danych oraz rozpoczęciem procedury windykacyjnej.
 4. Datą wniesienia opłaty jest data uznania salda na rachunku bankowym BORTOS.
 5. W przypadku dokonania zaległej płatności w terminie 7 dni od daty zablokowania dostępu do usługi BORTOSBugTracker, po zaksięgowaniu przez BORTOS płatności na koncie, dostęp do usługi zostanie odblokowany.
 6. BORTOS nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym BORTOS zawinionych przez osoby trzecie: poczta, banki, itp.

§ 8 Obowiązki, prawa i odpowiedzialność

 1. BORTOS zobowiązuje się zapewnić klientowi stały i nieprzerwany dostęp do aplikacji BORTOSBugTracker. Gwarantuje dostępność usługi na poziomie 99,8% dni kalendarzowych w skali roku z zastrzeżeniem §8 pkt.6. Za brak możliwości dostępu do usługi, zawiniony przez BORTOS, trwający ponad 24 godziny BORTOS zobowiązuje się do rekompensaty w postaci rabatu cenowego. Klient w takiej sytuacji winien złożyć pisemną reklamację.
 2. Klient zobowiązuje się do podania prawidłowych danych osobowych oraz kontaktowych podczas aktywacji usługi oraz do ich aktualizacji w przypadku zmiany. Podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych osobowych skutkuje zablokowaniem lub usunięciem serwera.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za dodawane za pomocą aplikacji BORTOSBugTracker treści oraz materiały.
 4. W przypadku łamania postanowień regulaminu przez klienta, BORTOS ma prawo zablokować lub usunąć dostep do usługi BORTOSBugTracker ze skutkiem natychmiastowym. Łamanie zasad regulaminu jest niedopuszczalne.
 5. Klient zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nieujawniania ich osobom trzecim. BORTOS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez klienta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
 6. BORTOS zastrzega sobie prawo do czasowych wyłączeń serwera w celach konserwacyjnych po uprzednim powiadomieniu klienta drogą elektroniczną na podany przezeń adres email. Zapowiadane przerwy techniczne nie są wliczane w gwarantowany czas dostępności usługi. BORTOS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem ciągłości świadczenia dostępu do usługi BORTOSBugTracker w wyniku: awarii łącza operatorów internetowych, wystąpienia siły wyższej - kataklizmów, działania czynników i osób trzecich (awarie sprzętu lub oprogramowania), na które nie miał wpływu i nie mógł im zapobiec oraz w pozostałych sytuacjach nie zawinionych przez BORTOS, w tym usługodawców świadczących usługi telekomunikacyjne dla BORTOS. Odpowiedzialność BORTOS m.in. za szkody z powodu niedotrzymania postanowień umowy, regulaminu: jest w każdym przypadku ograniczona do kwoty opłaty ustalonej z klientem dla danego zlecenia i nie obejmuje ewentualnych utraconych korzyści.
 7. BORTOS zobowiązuję do zachowania poufności wszelkich otrzymanych od klienta danych dostępowych do stron, serwerów które będą niezbędne do świadczenia usługi obsługi stron www.

§ 9 Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie kwestie dotyczące reklamacji wobec świadczonej przez usługodawcę usługi rozpatrywane będą w myśl przepisów Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących ustaw.
 2. Reklamacja winna być sporządzona przez klienta w formie pisemnej i przesłana w terminie 7 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres BORTOS. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Klient otrzyma odpowiedź wskazującą rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować klienta, przedmiot oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Zarówno BORTOS jak i klient w trakcie realizacji usługi obsługi stron www zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących w tej materii przepisów prawnych.
 2. Klient może rozwiązać umowę świadczenia usługi obsługi stron www za pisemnym jednomiesięcznym  wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wcześniejsze rozwiązanie umowy przez klienta może nastąpić w trybie natychmiastowym w przypadku nie wywiązania się przez BORTOS z postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia rozstrzygane przez Sąd powszechny.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2013

 

 

Copyright © 2013-2014 BORTOS Production - All Rights Reserved